Afbeelding van bellende WML medewerkster

privacy

Privacyverklaring voor de sollicitant

WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, gevestigd aan de Limburglaan 25 in Maastricht is de drinkwaterleverancier voor alle, ruim 520.000 huishoudens in Limburg. Daarnaast levert WML leidingwater aan zo’n 14.000 bedrijven. Dat doen we zonder winstoogmerk. Aandeelhouders van WML zijn de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

Heb je vragen en/of opmerkingen ten aanzien van jouw privacy tijdens de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Team HRM via vacature@wml.nl.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

WML verwerkt jouw persoonsgegevens ter uitvoering van het wervings- en selectieproces, ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst (zoals een assessment) en jouw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst. Daarnaast zal WML, indien nodig, jouw gegevens gebruiken om contact met je op te nemen voor verdere vragen en/of om je uit te nodigen voor een (kennismakings)gesprek. In het kader van maatregelen ter voorkoming van mogelijke terroristische aanslagen en om de bescherming van de drinkwaterlevering vanuit een maatschappelijk belang te waarborgen, zal WML ook een pre-employment screening uitvoeren.

De grondslag waarop wij de verwerking baseren

WML baseert de doeleinden waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt op de grondslagen toestemming, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (ook de fase voorafgaand valt daaronder), of op het gerechtvaardigde belang. Door het versturen van het curriculum vitae ga je ermee akkoord dat WML jouw persoonsgegevens verwerkt, en worden opgenomen in onze database. Indien je WML ongevraagde en aanvullende persoonsgegevens verstrekt, geef je (door deze actieve handeling) WML toestemming deze persoonsgegevens te verwerken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure en is gebaseerd op de grondslag van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. WML voert pre-employment screenings uit op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken hiervoor jouw NAW- gegevens, CV, emailadres en mobiele telefoonnummer. De persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst.

De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de sollicitatieprocedure bij WML in te gaan. Het niet verstrekken van persoonsgegevens leidt ertoe dat WML geen sollicitatiegesprekken met je kan voeren.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken

Via een vacature vraagt WML jou om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreffen jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, jouw curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door jouw gevolgde opleidingen, cursussen, stages en op de aard en inhoud van je vorige dienstbetrekkingen. Gedurende de sollicitatieprocedure kunnen wij jou om referenties vragen.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Tijdens de sollicitatieprocedure zullen jouw persoonsgegevens niet met andere bedrijven worden gedeeld. Enkel indien je gedurende de sollicitatieprocedure wordt uitgenodigd voor het deelnemen aan een assessment en/of een screening, zullen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens delen met ons assessmentbureau AC&T en ons screeningsbureau VMB.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om bij WML een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of WML persoonsgegevens van jou (heeft) verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Je kunt WML verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. Je zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van je verzoek een reactie ontvangen van WML. Een afwijzing van je verzoek zal worden gemotiveerd.

WML gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

Toestemming

Heb je WML toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door WML, dan kun je hiervoor terecht bij vacature@wml.nl. Ook kun je op basis van art. 77 AVG bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over deze verwerking.

Beveiligings- en beheersmaatregelen

WML neemt passende beveiligingsmaatregelen zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Jouw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

WML kan wijzigingen in deze verklaring aanbrengen. Wij adviseren je de verklaring regelmatig door te lezen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.